Pióro poetów 2019

festiwal

 

PIÓRO POETÓW 2019

konkurs na tekst piosenki

Pióro Poetów 2019 zaprasza wszystkich twórców chcących zmierzyć się ze stworzeniem tekstu do melodii, którą skomponował Mieczysław Jurecki, gość honorowy i przewodniczący Jury Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.

 

 

ORGANIZATORZY:
Miasto Luboń
Ośrodek Kultury w Luboniu
LOSIR Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Pozytywny Luboń
Biblioteka Miejska w Luboniu

 

 

CELE KONKURSU:
- odkrycie godnych następców najwybitniejszych twórców tekstów polskiej piosenki
- umożliwienie konfrontacji między najlepszymi autorami
- wymiana doświadczeń pod okiem profesjonalistów

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1) Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie do 19 maja 2019 roku tekstu w języku polskim (w formacie pdf) do propozycji muzycznej wskazanej przez Organizatora. Nagranie MP3 z muzyczną propozycją, do której należy stworzyć tekst, została umieszczona na stronie www.lubon.festiwal.pl w zakładce "MATERIAŁY DO POBRANIA"
2) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3) Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe. Tematyka tekstów pozostaje dowolna.
4) Tekst/ teksty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zawierającego dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notkę biograficzną).
5) Nadesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.
6) Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie przesłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest na stronie www.festiwal.lubon.pl.
7) Formularz zgłoszenia uczestnika będzie aktywny do 19 maja 2019 roku.
8) Teksty nienagrodzone mogą zostać ponownie wykorzystane przez autora tekstu.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU:
1) 24 maja 2019 roku zbierze się Rada Literacka Przewodniczącym będzie Marian Pysznik – aktor, reżyser, Agnieszka Begier - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu, Anna Pruchniewicz – dyrektor LOSIR - sp. z o.o. - współorganizatora Festiwalu, Katarzyna Pawlak – Stowarzyszenie - POZYTYWNY LUBOŃ. To oni wyłonią z nadesłanych zgłoszeń Laureata „Pióra Poetów 2019”.
2) Laureat zostanie zaproszony na Koncert Galowy, podczas którego zostanie wykonana nagrodzona piosenka. Podczas Koncertu Laureatów, otrzyma on pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Piosenka zostanie zarejestrowana i wydana na płycie festiwalowej. Dla Laureata posiadającego dorobek twórczy w Bibliotece Miejskiej w Luboniu zostanie zorganizowane spotkanie autorskie.

3) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biblioteka Miejska w Luboniu ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń, biblioteka@biblub.com .

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Teksty piosenek, które zostaną nagrodzone w Konkursie „Pióro Poetów 2019”, stają się własnością Festiwalu i mogą zostać wykorzystane – za zgodą autora – przez Festiwal po rejestracji w ZAiKS-ie (rejestrację ZAiKS bierze na siebie Festiwal).
2) Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Organizatora bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
3) Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
4) Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7) Rada Literacka ma prawo nie przyznać nagrody głównej, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający, aby powstały z nich teksty piosenek.
8) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości i akceptuję przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celach związanych z realizacją konkursu, w zbiorze, którego administratorem jest Biblioteka Miejska w Luboniu z siedzibą w Luboniu ul. Żabikowskiej 42. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jestem świadoma/y, że podanie danych osobowych jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie.
9) Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, uzupełniania i usuwania, poprzez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.
10) Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora Konkursu o każdej zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
11) Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.

 

 

ZAPRASZAMY
Dyrektor artystyczny festiwalu
Michał Kosiński

500