Regulamin

Regulamin Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2024

1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY FESTIWALU:

a)  ORGANIZATOR FESTIWALU:

-Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń,

b)  PARTNERZY FESTIWALU:
– LOSiR Sp. z o.o., ul. H. Kołłątaja 2, 62-030 Luboń,
– Stowarzyszenie Pozytywny Luboń, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń,
– Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń.

2. TERMIN FESTIWALU:

26-28 września 2024 r.

3. CELE FESTIWALU:

– popularyzacja polskiej piosenki,
– pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych,
– prezentacja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki,
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami,
– promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych własnych aranżacjach,
– promocja i aktywacja ścieżki kariery artystycznej uczestników.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– W Festiwalu biorą udział soliści zaproszeni przez Dyrektora Artystycznego – laureatów poprzednich edycji w jednej kategorii wiekowej: 18 – 40 lat.

– Uczestnicy w konkursie prezentują dwie piosenki: jedna, której autorką tekstu jest Magda Czapińska, druga piosenka pochodząca z listy zaproponowanej przez Radę Artystyczną Festiwalu.

– Piosenki zostaną starannie dobrane do możliwości wykonawców zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym.

– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany piosenki uczestnikowi Festiwalu.

5. PRZEBIEG FESTIWALU:

5.1. Oświadczenie

Zaproszeni uczestnicy zobowiązani są do przesłania informacji (oświadczenia) poprzez e-mail:

a) Wykonawca korzysta z noclegu –TAK/NIE

b) Wyrażam zgodę na wykorzystanie, publikację, przetwarzanie, powielanie oraz rozpowszechnianie zdjęć oraz wizerunku autora w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocję Festiwalu i Miasta Luboń.

c) Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości go akceptuję.

d) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl oraz www.festiwal.lubon.pl. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w mediach w związku z promocją działalności Miasta, również w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

e) Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych partnerom konkursu (fundatorom nagród) w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

5.2. Aranżacje orkiestrowe

Aranżacje orkiestrowe będą przygotowywane przez Kierownika Muzycznego – Macieja Szymańskiego na podstawie indywidualnych ustaleń z uczestnikami.

5.3. Przyjazd

Przyjazd wokalistów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu przewiduje się w dniu 26 września 2024 roku do godz. 10:00 do Biblioteki Miejskiej w Luboniu ul. Żabikowska 42, Luboń.

5.4. Koncert konkursowy

Koncert konkursowy odbędzie się 27 września 2024 r. o godz. 18.30 w hali widowiskowo – sportowej LOSiR przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu. Koncert konkursowy jest imprezą biletowaną. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod batutą Macieja Szymańskiego.

5.5. Koncert Galowy

Koncert galowy odbędzie się 28 września 2024 r. o godz. 18.30 w hali widowiskowo – sportowej LOSiR przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu. W trakcie koncertu wszyscy uczestnicy koncertu konkursowego będą mieli okazję zaprezentować się ponownie na scenie festiwalowej, wykonując po jednym (wskazanym przez organizatora) z wybranych przez siebie utworów. W trakcie koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod batutą Macieja Szymańskiego.

6. SKŁAD DYREKCJI FESTIWALU:

Michał Kosiński – Dyrektor artystyczny

Maciej Szymański – Kierownik muzyczny

Magdalena Domek – Kierownik wokalny

7. NAGRODY:

– Grand Prix – Statuetkę i nagrodę pieniężną: 5.000 zł* przyzna publiczność zebrana w hali widowiskowo-sportowej,

– Przewiduje się również przyznanie nagród finansowych i rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.

* Kwoty po potrąceniu podatku

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

– Zmiana repertuaru jest możliwa tylko za zgodą Organizatora,

– Organizator, zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikom innych festiwali NOMINACJI do udziału w finale Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2024.

– Materiał z Koncertu Galowego będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Festiwalu, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej.

– Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.

– Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.

– W trakcie trwania festiwalu, na terenie Hali widowiskowo-sportowej w Luboniu przy ul. Kołłątaja 2 oraz Biblioteki Miejskiej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 42 obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających przez uczestników festiwalu.

– Złamanie któregokolwiek z punktów Regulaminu może skutkować usunięciem uczestnika z udziału w Festiwalu.

– Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni są wyłącznie Organizatorzy.

9. KONTAKT DO BIURA FESTIWALU:

Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

 festiwal@lubon.pl 
tel. 699 712 542

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

10.1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, e-mail:  office@lubon.pl, tel. 618130011,

10.2 Inspektor Ochrony Danych (IOD) –  iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres pocztowy – Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 62-030 Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2,

10.3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku laureatów konkursu dodatkowo: numer PESEL, adres, data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres zamieszkania, urząd skarbowy, nr osobistego konta bankowego) podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl oraz www.festiwal.lubon.pl. Dane będą przetwarzane także w mediach w związku z promocją działalności Miasta, również w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

10.4. Dane osobowe laureatów Konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane partnerom konkursu (fundatorom nagród) w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

10.5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

10.6. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

10.7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z realizacją celów Konkursu.

10.9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

KONTAKT:

BIURO FESTIWALOWE

MAŁGORZATA WICIŃSKA
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 699 712 542
malgorzata.wicinska@umlubon.pl

MARKETING I PROMOCJA FESTIWALU

NATALIA KAŹMIERCZAK
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 697 630 979
natalia.kazmierczak@umlubon.pl