Regulamin

Regulamin Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2023

1. Organizatorami Festiwalu są:

-Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń,

-LOSiR Sp. z o.o., ul. H. Kołłątaja 2, 62-030 Luboń,

-Stowarzyszenie Pozytywny Luboń, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń.

– Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń

2. Termin Festiwalu:

28-30.09.2023 roku

3. CELE FESTIWALU:

popularyzacja polskiej piosenki

pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych

prezentacja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki

wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami

promocja polskiej piosenki odkrytej na nowo – w nowych własnych aranżacjach

promocja i aktywacja ścieżki kariery artystycznej uczestników

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Festiwalu biorą udział soliści w jednej kategorii wiekowej: 18 – 35 lat.

Uczestnicy w konkursie prezentują dwie piosenki z listy proponowanych na stronie, których autorem tekstu jest Andrzej Mogielnicki.

Piosenki winny być starannie dobrane do możliwości wykonawców zarówno pod względem tekstowym, jak i muzycznym.

Na stronie www.festiwal.lubon.pl w zakładce „Materiały do pobrania” można zapoznać się z pełną listą tytułów, spośród których należy dokonać wyboru dwóch piosenek.

Uczestnik powinien nadesłać nagranie z jednym utworem szybkim i jednym utworem wolnym, w przeciwnym razie zgłoszenie może zostać odrzucone z sugestią zmiany utworu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany piosenki uczestnikowi Festiwalu.

5. PRZEBIEG FESTIWALU:

5.1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Po przygotowaniu nagrań wideo dwóch wybranych wcześniej utworów i umieszczeniu ich na platformie YouTube, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.festiwal.lubon.pl/zgloszenia, w terminie do 30.04.2023 r. Nagrania wokalne powinny być załączone w formie dwóch osobnych linków z adresem URL do umieszczonych wcześniej nagrań na platformie YouTube. Organizator nie wymaga nagrań w jakości studyjnej. Pola formularza:

a) Dane Uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Wiek uczestnika

-Nr telefonu kontaktowy

-Adres korespondencyjny

-Adres e-mail

b) Krótkie dossier (max 500 znaków) – wymagane

c) Zdjęcie: format JPG, maksymalna wielkość 3MB

d) Proponowany repertuar: (wybór 2 utworów z dostępnej listy)

e) Utwory demo w formie nagrań wideo

Adres URL Demo 1

Adres URL Demo 2

f) Wykonawca korzysta z noclegu – zaznaczyć odpowiednie TAK/NIE

g) Wyrażam zgodę na wykorzystanie, publikację, przetwarzanie, powielanie oraz rozpowszechnianie nadesłanych prac konkursowych, zdjęć oraz wizerunku autora w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocję festiwalu i Miasta Luboń.

h) Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu konkursu i w całości go akceptuję.

i) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl oraz www.festiwal.lubon.pl. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w mediach w związku z promocją

działalności Miasta, również w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

k) Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych partnerom konkursu (fundatorom nagród) w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

5.2. RADA ARTYSTYCZNA

Po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami, powołana do tego celu Rada Artystyczna, dokona wyboru osób zaproszonych do występu finałowego na scenie festiwalowej. Członkowie Rady Artystycznej będą oceniać wykonawców biorących udział w konkursie stosując następujące kryteria: walory głosowe, muzykalność, dobór repertuaru, nowatorstwo w prezentacji (interpretacja, aranżacja odmienna od oryginału). Protokół z obrad Rady Artystycznej zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych festiwalu, w terminie do 31.05.2023 r. Dodatkowo osoby zakwalifikowane do części finałowej konkursu, zostaną powiadomione mailowo na wskazane w formularzu adresy.

5.3. OPŁATA WPISOWA

Uczestnicy zakwalifikowani przez Radę Artystyczną do udziału w Festiwalu zobowiązani są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 złotych od osoby na konto: LOSiR Sp. z o.o. ul. Hugona Kołłątaja 2, 62-030 Luboń nr 10 1020 4115 0000 9702 0200 1535 (wpisowe w części pokrywa: próby z zespołem, konsultacje muzyczne, materiały festiwalowe i promocyjne). Po uiszczeniu opłaty, prosimy o przesłanie mailem potwierdzenia dokonania przelewu na adres: festiwal@lubon.pl w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu.

5.4. ARANŻACJE ORKIESTROWE

Aranżacje orkiestrowe będą przygotowywane przez Kierownika Muzycznego – Macieja Szymańskiego, w oparciu o przesłane nagrania zgłoszeniowe. W przypadku chęci wprowadzenia jakichkolwiek zmian, należy zgłosić tę informację w/w aranżerowi, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu. Dane kontaktowe zostaną udostępnione mailowo osobom zakwalifikowanym.

5.5. PRZYJAZD

Obowiązkowy przyjazd wokalistów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu przewiduje się w dniu 28 września do godz. 11:00 do Biblioteki Miejskiej w Luboniu ul. Żabikowska 42, Luboń

5.6. PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 września 2023 roku w godzinach wieczornych w hali widowiskowo – sportowej LOSiR w Luboniu. Przesłuchania będą miały charakter otwartego dla publiczności koncertu. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalowa pod batutą Macieja Szymańskiego.

5.7. KONCERT GALOWY

Koncert galowy odbędzie się 30 września 2023 roku w godzinach wieczornych w hali widowiskowo – sportowej LOSiR w Luboniu. W trakcie koncertu wszyscy uczestnicy przesłuchań konkursowych będą mieli okazję zaprezentować się ponownie na scenie festiwalowej, wykonując po jednym (wskazanym przez organizatora) z wybranych przez siebie utworów. W trakcie koncertu zostaną ogłoszone wyniki przesłuchań konkursowych oraz wręczone nagrody. Udział w koncercie jest obowiązkowy. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalowa pod batutą Macieja Szymańskiego.

6. SKŁAD DYREKCJI FESTIWALU:

Michał Kosiński – Dyrektor artystyczny

Maciej Szymański – Kierownik muzyczny

Rafał Sekulak – Kierownik wokalny

7. NAGRODY:

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa

Grand Prix – Statuetkę i nagrodę pieniężną: 5.000 zł* przyzna zebrana w hali widowiskowej publiczność

Przewiduje się również przyznanie nagród finansowych i rzeczowych ufundowanych przez sponsorów

* Kwoty po potrąceniu podatku

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zmiana repertuaru jest możliwa tylko za zgodą Organizatora

Organizator, zastrzega sobie prawo przyznania uczestnikom innych festiwali NOMINACJI do udziału w finale Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2023

Materiał z Koncertu Galowego będzie w całości rejestrowany audiowizualnie. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Festiwalu, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania publicznego przedstawionej prezentacji artystycznej.

Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są własnością Organizatora Festiwalu.

Spełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego przyjmuje na siebie Organizator.

w trakcie trwania festiwalu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających

złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować usunięciem uczestnika z udziału w festiwalu

Do podejmowania wszelkich decyzji w sprawach regulaminowych i organizacyjnych uprawnieni są wyłącznie członkowie dyrekcji festiwalu

9. KONTAKT DO BIURA FESTIWALU:

festiwal@lubon.pl

tel. 699 712 542

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

10.1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest

Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą w Luboniu, pl. E. Bojanowskiego 2, kod

pocztowy 62-030 Luboń , e-mail: office@lubon.pl , tel. 618130011,

10.2 Inspektor Ochrony Danych (IOD) – iodo@umlubon.pl, tel. 618130011, adres pocztowy – Urząd Miasta Luboń Inspektor Ochrony Danych Osobowych 62-030 Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2,

10.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich wizerunku na stronie internetowej Miasta Luboń www.lubon.pl oraz www.festiwal.lubon.pl . Dane będą przetwarzane także w mediach w związku z promocją działalności Miasta, również w celach

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

10.4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane partnerom konkursu (fundatorom nagród) w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

10.5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

c) opublikowanie informacji o laureatach,

d) archiwizację dokumentów.

10.6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

10.7. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

10.8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z realizacją celów konkursu.

10.10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

KONTAKT:

BIURO FESTIWALOWE

MAŁGORZATA WICIŃSKA
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 699 712 542
malgorzata.wicinska@umlubon.pl

MARKETING I PROMOCJA FESTIWALU

NATALIA KAŹMIERCZAK
Urząd Miasta Luboń
pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

kom. 697 630 979
natalia.kazmierczak@umlubon.pl